Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE Nadleśniczego Nadleśnictwa Głusko w sprawie naboru zewnętrznego na stanowisko robotnik pomocniczy

OGŁOSZENIE

Nadleśniczego Nadleśnictwa Głusko

w sprawie naboru zewnętrznego na stanowisko

 

robotnik pomocniczy

 1. Organizator naboru:

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Głusko

Głusko 19, 66-520 Dobiegniew

telefon: 570 300 799, 698 145 311, 698 146 418

email: glusko@szczecin@lasy.gov.pl

 

 1. Tryb prowadzenia naboru:

 

Nabór prowadzony w oparciu o Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze RDLP w Szczecinie i jednostkach nadzorowanych przez RDLP w Szczecinie wprowadzony Zarządzeniem nr 18 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 18.06.2020 r.

 

 1. Niezbędne wymagania:
 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy,
 2. korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. wyksztalcenie zawodowe,
 5. prawo jazdy kat. B + E,

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. obsługa pilarki - uprawnienia,
 2. obsług prostych maszyn i urządzeń ręcznych,
 3. umiejętność przeprowadzania podstawowych prac naprawczych ,
 4. dyspozycyjność i gotowość do wykonywania obowiązków w terenie,
 5. mile widziane ukończone kursy: obsługi żurawia, toczenia, spawania, podstawowy strażaka, medyczny, brakarski itp.

Drugim etapem naboru będzie rozmowa kwalifikacyjna, do której zostaną zakwalifikowane i zaproszone osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu.

 

 1. Od kandydata/ki oczekujemy:
 1. wysokiej kultury osobistej,
 2. komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 3. umiejętności organizacji pracy,
 4. dokładności wykonywanych zadań,
 5. dyspozycyjności i dużej motywacji do pracy.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z umową na czas określony do dnia 30.09.2021 r.  z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 2. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 08.03.2021 r.
 3. Pracodawca zapewnia niezbędne narzędzia pracy.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. dysponowanie samochodem służbowym i utrzymywanie go w stałej gotowości technicznej i czystości,
 2. prace wykonywane sprzętem mechanicznym w terenie leśnym (m.in: orki, rozdrabnianie pozostałości, remontu dróg leśnych)
 3. pełnienie dyżurów p.poż i dysponowanie samochodem p.poż oraz zestawem ZPP-1,
 4. wykonywanie zaopatrzenia nadleśnictwa,
 5. pomoc przy odbiórce i manipulacji drewna,
 6. dbałość o zachowanie ładu i porządku wokół budynku nadleśnictwa i bazy sprzętu,
 7. w okresie letnim pielęgnowanie zieleni, a w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych przy budynku nadleśnictwa,

 

 1. Miejsce wykonywania pracy:

Teren Nadleśnictwa Głusko z siedzibą w Głusku 19, 66-520 Dobiegniew.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem.
 2. CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, opatrzone własnoręcznym podpisem.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz przebieg pracy zawodowej, opatrzone klauzulą „potwierdzam zgodność z oryginałem będącym w moim posiadaniu” i własnoręcznym podpisem (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji, w tym szczególnej kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane zdrowia, przynależności związkowej, itp.) – jeśli znajdują się
  w zakresie przekazanych danych (załącznik nr 1),
 5. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych (załącznik nr 2).
 6. Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 3).
 7. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje
  z poprzednich miejsc pracy.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 01.03.2021 r. do godz. 15:00,

 1. osobiście w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Nadleśnictwa Głusko, Głusko 19,
  66-520 Dobiegniew w godzinach: 07:00-15:00 od poniedziałku do piątku,
 2. elektronicznie, na adres e-mail: glusko@szczecin.lasy.gov.pl,
 3. poczta tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Głusko, Głusko 19, 66-520 Dobiegniew. O dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego.
 4. każda z form przesłania ofert powinna być opatrzona klauzulą: „Nabór na stanowisko Robotnika pomocniczego”.

 

11. Informacje dodatkowe:

 1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.
 2. Nadleśniczy Nadleśnictwa Głusko zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.
 3. Nadleśnictwo Głusko informuje, że nie odsyła dokumentów aplikacyjnych, jeśli kandydat nie zaznaczy tego w ofercie. Nadesłane dokumenty będą zniszczone po upływie 2 tygodni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty kandydata, który zostanie wybrany w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Nadleśniczy Nadleśnictwa Głusko zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny.
 5. Nadleśnictwo Głusko nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.

 

Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest:

Magdalena Tułacz specjalista ds. pracowniczych tel. 535 437 151 lub 570 300 799 wew. 131.

 

W załączeniu:

1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

2. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP,

3. Klauzula informacyjna RODO.