Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa

Położenie lasów Nadleśnictwa Głusko w Puszczy Drawskiej i w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego, rzeki Korytnica, Drawa i Mierzęcka Struga oraz liczne jeziora powodują, że pod względem atrakcyjności turystycznej tereny te ocenić można bardzo wysoko.

Grunty nadleśnictwa położone są w województwie lubuskim i zachodniopomorskim w następujących powiatach, miastach i gminach:

Województwo lubuskie:

-powiat strzelecko-drezdenecki, gmina Dobiegnie, m.Dobiegniew-( obręby ewidencyjne: Chrapów, Derkacze, Łęczyc, Głusko, Grąsy, Lipinka, Mierzęcin, Osiek, Radachowo, Radęcin, Słowin, Stare Osieczno, Wołogoszcz)

Województwo zachodniopomorskie:

-powiat choszczeński, gmina Drawno-(obręb ewidencyjny Jaźwiny, Nowa Korytnica.)

- powiat wałecki, gmina Tuczno (obręb ewidencyjny Nowa Studnica) i Człopa (obręb ewidencyjny Jelenie)

Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w miejscowości  Głusko w pododdziale 60 bx obrębu leśnego Wołogoszcz

Nadleśnictwo Głusko działa na terenie Puszczy Drawskiej i jest państwowym gospodarstwem leśnym dwuobrębowym.

Jego powierzchnia ogólna i tworzących go obrębów wynosi:13718,21 ha

Obręb Głusko-6637,60ha
 
Obręb Wołogoszcz- 7080,61 ha
 

Nadleśnictwo sąsiaduje z Drawieńskim Parkiem Narodowym, N-ctwem Tuczno, Kalisz Pomorski, Krzyż(RDLP Piła) oraz z N-ctwem Bierzwnik, Smolarz, Strzelce Krajeńskie (RDLP Szczecin)

Charakterystyka przyrodniczo-leśna
 

Regionalizacja przyrodniczo – leśna.

Zgodnie z podziałem Polski na regiony przyrodniczo – leśne,  Nadleśnictwo położone jest w:

Krainie III:          Wielkopolsko – Pomorskiej

Mezoregionach:              Pojezierza Dobiegniewskiego (III.4)

Równiny Drawskiej (III.5)

Mezoregion Pojezierza Dobiegniewskiego

Powierzchnia ogólna mezoregionu wynosi 613 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 39%. Występują krajobrazy naturalne glacjalne pagórkowate, rzadziej równinne i faliste oraz fluwioglacjalne równinne i faliste. Powierzchnię budują utwory zlodowacenia północnopolskiego, głównie plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe oraz piaski i żwiry sandrowe. Na południe od Dobiegniewa zaznacza się duża powierzchnia piasków i mułków kemów (pokryta lasem, część Puszczy Drawskiej). We wschodnich rejonach mezoregionu występuje krajobraz roślinny borów mieszanych i grądów w odmianie pomorskiej. W części północno-zachodniej małe obszary zajmuje krajobraz grądowy w wariancie typowym oraz krajobraz buczyn pomorskich, a w części południowej – dąbrów świetlistych i grądów, tworzący wąski pas przy dolinie Noteci.

Lesistość jest średnia i wynosi 37%. Większe obszary bezleśne występują na północ od Strzelec Krajeńskich oraz w okolicach Bierzwnika i Dobiegniewa. Lasy tworzą duże kompleksy, zajmują ok. 230 km2, z czego 96% jest w zarządzie RDLP w Szczecinie (nadleśnictwa: Barlinek –
cz. wsch., Bierzwnik – cz. płd., Strzelce Krajeńskie – cz. płn. i Głusko – cz. zach.)

Mezoregion Równiny Drawskiej

Powierzchnia ogólna mezoregionu wynosi 1878 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 75%. Dominuja krajobrazy naturalne fluwioglacjalne równinne i faliste, sporadycznie glacjalne pagórkowate. Znacznie mniejsze powierzchnie zajmują krajobrazy zalewowych den dolin – akumulacyjne. Pod względem geologicznym mezoregion obejmuje szeroki pas piasków i żwirów sandrowych zlodowacenia północnopolskiego, ciągnący się wzdłuż doliny rzeki Drawy, wypełnionej holoceńskimi piaskami, żwirami, madami rzecznymi, torfami i namułami. Miejscami, głównie na północny-wschód od Drawna, występują powierzchnie glin zwałowych, piasków i żwirów lodowcowych, rzadko w morenach czołowych. Krajobrazy roślinne występują w postaci mozaiki. Pas środkowy mezoregionu, ciągnący się z północy na południe, zajmuje krajobraz śródlądowych borów sosnowych i borów mieszanych w odmianie pomorskiej. Krajobraz borów mieszanych
i grądów w odmianie pomorskiej znajduje się w południowo-zachodniej części, ubogich dąbrów pomorskich – w części północno-zachodniej, a buczyn i ubogich dąbrów – w części północno-wschodniej.

Lesistość jest bardzo duża – wynosi 68%. Większe obszary bezleśne występują na północ od Strzelec Krajeńskich oraz w okolicach Bierzwnika i Dobiegniewa. Lasy tworzą rozległe kompleksy; zajmują około 1276 km2, z czego 89% jest w zarządzie RDLP Szczecin (nadleśnictwa: Łobez – cz. płd.-wsch., Drawno, Bierzwnik – cz. płn., Głusko z wyjątkiem cz. płd.-zach., Smolarz – cz. płn.-wsch.), RDLP Piła (nadleśnictwa: Krzyż – cz. płn.-zach., Człopa – cz. zach., Tuczno – cz. zach., Mirosławiec – cz. zach.) oraz RDLP Szczecinek (nadleśnictwa: Drawsko, Kalisz Pomorski, Złocieniec – cz. płd.)

 

Regionalizacja geobotaniczna.

Położenie Nadleśnictwa Głusko zgodnie z regionalizacją geobotaniczną,  wykorzystywaną przy określeniu zróżnicowania zespołów roślinnych:

Obszar: Europejskie Lasy Liściaste i Mieszane,

Prowincja: Środkowoeuropejska,

Podprowincja: Południowobałtycka,

Dział: Pomorski (A),

Kraina: Sandrowych Przedpoli Pojezierzy Środkowopomorskich (A.5),

Podkraina: Gorzowska (A.5a),

Okręg: Gorzowski (A.5a.1),

Podkraina: Wałecka (A.5b),

Okręg: Doliny Drawy (A.5b.2),

Dział Pomorski odznacza się najcieplejszymi i dość krótkimi zimami, chłodnymi wiosnami, najchłodniejszymi i najkrótszymi latami, dość krótkimi jesieniami.

 

 Regionalizacja fizyczno – geograficzna.

Według „Geografii fizycznej Polski" Nadleśnictwo Głusko położone jest w:

Podobszarze: Pozaalpejskiej Europy Zachodniej (3),

Prowincji: Niżu Środkowoeuropejskiego (31),

Podprowincji: Pojezierza Południowobałtyckiego (314-316),

Makroregionie: Pojezierza Południowopomorkiego (314.6-7),

Mezoregionie: Równiny Drawskiej (314.63)

Mezoregionie: Pojezierza Dobiegniewskiego (314.62)

Mezoregion Równiny Drawskiej ciągnie się wzdłuż Drawy, między pojezierzami Ińskim na północnym zachodzie, Drawskim na północnym wschodzie a Kotliną Gorzowską na południu, oraz między pojezierzami Choszczeńskim i Dobiegniewskim na zachodzie a Wałeckim na wschodzie. Stanowi równinę sandrową (powstałą podczas ostatniego stadium zlodowacenia bałtyckiego)
z kilkoma poziomami tarasów. Miejscami występują tu płaty moreny dennej (okolice Drawna)
i równoleżnikowe wały moren czołowych.

Mezoregion Pojezierza Dobiegniewskiego na zachodzie ograniczony Równiną Gorzowską, na wschodzie Równiną Drawską. Na północy przylega do Pojezierza Choszczeńskiego, na południu przechodzi w Kotlinę Gorzowską. Rzeźba terenu polodowcowa, z kilkoma większymi jeziorami (największe - Osiek, 532,9 ha). Wały wzgórz morenowych dochodzące do 120 m n.p.m. Region rolniczy, częściowo pokryty lasami Puszczy Drawskiej.

 

 Regionalizacja klimatyczna.

Według regionalizacji klimatycznej „Regiony Klimatyczne Polski" tereny Nadleśnictwa Głusko leżą wregionie VII – Środkowopomorskim i wregionie XIII – Dolnej Warty.

Panuje tu klimat łagodny, bardziej morski. Cechą charakterystyczną tego obszaru jest późne
i chłodne lato, opóźniona i łagodna zima, małe roczne amplitudy temperatur, duża ilość dni pochmurnych oraz stosunkowo duże roczne sumy opadów. Niepokojącym zjawiskiem są anomalie pogodowe powodujące wzrost huraganowych wiatrów wyrządzających znaczne szkody
w drzewostanach i przymrozki późne wyrządzające szkody w uprawach.

Podsumowując, klimat obszaru nadleśnictwa jest korzystny dla rozwoju roślinności drzewiastej dzięki łagodnym temperaturom i wysokiej wilgotności powietrza. Gatunki liściaste mogą tu zajmować gleby uboższe niż w głębi lądu, znajdując tu dobre warunki wegetacyjne.