Lista aktualności Lista aktualności

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów. 

Plan urządzania lasu obowiązuje wg stanu na 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r.

Hodowla lasu-Nasiennictwo i selekcja

Gospodarczy Drzewostan Nasienny (GDN) - drzewostan o najlepszych cechach genotypowych w wieku dojrzałości do obfitego urodzaju nasion, przeznaczony do zbierania nasion na potrzeby odnowienia lasu i zalesień oraz odnowienia naturalnego przed wyrębem. Zbiór nasion u gatunków iglastych głownie z drzew ściętych, u gatunków liściastych głownie z ziemi lub dzrew stojących do wieku rębności. Wyboru GDN dokonuje komisja powołana przez dyrektora RDLP. Ewidencję GDN prowadzą nadleśnictwa i RDLP według jednolitego wzoru. Miarę usuwania GDN wybiera się nowe o podobnych cechach i funkcjach.

GDN -pow. Ogółem – 323,09 ha wg stanu na 01.01.2021 r.

So - 224,47 ha - region pochodzenia So30

Brz - 12,88 ha - region pochodzenia Brz30

Bk – 47,15 ha - region pochodzenia Bk30

Db.s - 17,16 ha - region pochodzenia Dbb30

Db.b – 21,43 ha - region pochodzenia Dbb32

 

Wyłączony Drzewostan Nasienny (WDN) - drzewostan dojrzały, dobrze ukształtowany, o najlepszych cechach genotypowych, zdolny do obfitego obradzania nasion, wybrany spośród gospodarczych drzewostanów nasiennych przez Krajową Komisję do spraw uznawania drzewostanów nasiennych, powołaną przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych, wyłączony od wyrębu i przeznaczony do pełnienia funkcji nasiennych. Wyłączony drzewostan nasienny jest ujęty w Krajowym Rejestrze WDN prowadzonym przez DGLP i IBL. Wniosek o uznanie drzewostanu za WDN zgłasza nadleśniczy, weryfikuje dyrektor RDLP i zgłasza do IBL i DGLP.

WDN- pow. ogółem 44,78 ha wg stanu na dzień 01.01.2021 r.

So-15,15 ha - region pochodzenia So30

Db.b-14,90 ha - region pochodzenia Dbb32

Brz-7,69 ha - region pochodzenia Brz30

Bk-7,04 ha - region pochodzenia Bk30

 

Drzewostan Zachowawczy (DZ) - drzewostan wytypowany do zachowania puli genetycznej ze względu na jej określone cechy. Ewidencję DZ prowadzi nadleśnictwo, RDLP, DGLP i BNL.

DZ-pow. Ogółem -2,68 ha wg stanu na dzień 01.01.2021 r.

So-2,68 ha

 

Drzewo Mateczne (DM) - drzewo o najlepszych cechach genotypowych, tj zdrowotność, jakość pnia, pokrój korony, wyróżniające się w drzewostanie większymi wymiarami pierśnicy i wysokości, uznawane przez Komisję Krajową na wniosek nadleśnictwa, akceptowany przez RDLP. DM są przeznaczone do zbioru nasion w celu zakładnia plantacyjnych upraw nasiennych i do pozyskania zrzezów do produkcji szczepów na plantacje nasienne oraz do zakładania pochodnych powierzchni rodowych. DM wraz z otulina wyłącza się od wyrębu. DM numeruje się i wpisuje do prowadzonego przez DGLP, IBL i BNL „Krajowego Rejestru drzew matecznych".

DM- ogółem 33 szt wg stanu na dzień 01.01.2021 r.

Brz - 14 szt

Db.b - 7 szt

So - 12 szt 

 

Zespół plantacji nasiennych 45,83 ha wg stanu na dzień 01.01.2021 r.

 

Plantacyjna Uprawa Nasienna (PUN) - potomstwo generatywne (z nasion), pochodzące z wolnego zapylania drzew matecznych.

PUN So - 10,74 ha

PUN Dg - 7,34 ha

 

Plantacja Nasienna (PN) - potomstwo wegetatywne (ze szczepów) co najmniej 40 drzew matecznych dla sosny i co najmniej 30 drzew matecznych pozostałych gatunków, rozmieszczone w sposób systemowy, zapewniający maksymalne możliwości krzyżowania się drzew. Sposób rozmieszczenia szczepów na plantacji ustala IBL (z powierzenia DGLP), który akceptuje również lokalizację plantacji. Rejestr PN prowadzi DGLP, IBL i BNL.

PN Md - 9, 83 ha

PN Brz - 3,98 ha

PN So - 11,23 ha

PN Lp - 2,71 ha 

 

Uprawa pochodna (UP) -uprawa z nasion pochodzących z WDN, PN i PUN, zakładana stopniowo  głównie w dużych blokach o powierzchni 1-2 oddziałów. Rejestr UP prowadzi nadleśnictwo i RDLP.

Bloki UP pow. ogółem- 539,39 ha wg stanu na dzień 01.01.2021 r.

- blok nr 1 – 48,26 ha - dla PUN So 25 i, h - region pochodzenia So30

- blok nr 2 - 42,14 ha - dla WDN So 68 f, g - region pochodzenia So30

- blok nr 3 - 70,19 ha - dla WDN So DPN - region pochodzenia So30

- blok nr 4 - 52,44 ha - dla WDN So 68 f, g - region pochodzenia So30

- blok nr 5 – 117,71 ha - dla WDN So 68 f, g - region pochodzenia So30

- blok nr 6 - 43,34 ha - dla PUN So 25 i, h - region pochodzenia So30

- blok nr 7 – 19,44 ha - dla WDN Db.b 34 a - region pochodzenia Dbb32

- blok nr 8 - 33,77 ha - dla DZ So 216 f - region pochodzenia So30

- blok nr 9 – 17,74 ha - dla WDN Brz.br 7 n, r - region pochodzenia Brz32

- blok nr 10 – 10,72 ha – dla WDN Db.b 15 g, 16 a - region pochodzenia Dbb32

- blok nr 11 – 42,87 ha -  dla PN Tuczno - region pochodzenia So30

- blok nr 12 – 11,70 ha – dla PN Tuczno - region pochodzenia So30

- blok nr 13 – 14,82 ha – dla PN Tuczno - region pochodzenia So30

- blok nr 14 – 14,25 ha – dla PN Moczele 1 b, c; 2 a - region pochodzenia So30

Odnowienie lasu oznacza zakładanie lub powstawanie nowych drzewostanów, mających zająć miejsce dotychczasowych, ustępujących bądź to w toku użytkowania przy zastosowaniu określonych rębni, bądź też zniszczonych przez klęski elementarne, pożary lub śniegi, żer owadów, masowe występowanie grzybów pasożytniczych, lawiny itp. Odnowienie dotyczy gruntów objętych produkcją leśną, lub przejściowo pozbawionych drzewostanu, na których tok produkcji uległ stosunkowo krótkiej przerwie. Podstawę ukierunkowania zamierzeń dotyczących odnowień i zalesień stanowią gospodarcze typy drzewostanów, w części określającej skład gatunkowy upraw i pożądaną postać drzewostanu dojrzałego. Rozmiar oraz lokalizację zadań odnowieniowych i zalesieniowych ustala się na podstawie bieżącego prowadzonego bilansu powierzchni nieodnowionej i przeznaczonej do zalesienia.

Grupa czynności

Plan zadań określonych przez UL w ramach zagospodarowania

na 10 lat 2014-2023 w ha

 

Zadania

średniorocznie

w ha

 

Odnowienie halizn

9,38

0,94

Odnowienie po zrębach

788,07

78,80

Odnowienie po rębniach złożonych

882,13

88,21

Odnowienie drugiego piętra

25,43

2,54

Odnowienie luk

3,59

0,36

Poprawki i uzupełnienia

253,63

25,63

Pielęgnowanie lasu polega na harmonijnym godzeniu procesów naturalnych z potrzebami wielofunkcyjnymi gospodarki leśnej. Obejmuje całość czynności gospodarczych związanych z pielęgnowaniem drzewostanu i siedliska, dla utrzymania lub poprawy stabilności mechanicznej drzewostanu i sprawności siedliska, uzyskania wysokiej produkcji surowca drzewnego możliwie najlepszej jakości przy zachowaniu naturalnej różnorodności biologicznej lasu i jego poza produkcyjnych funkcji. Celem cięć pielęgnacyjnych jest osiągnięcie jakościowo lepszej produkcji drzewna, zwiększenia odporności drzewostanu na działanie czynników biotycznych, abiotycznych i antropogennych, regulowanie składu gatunkowego i form zmieszania gatunków, regulowanie zwarcia i kształtownie klimatu wewnątrz lasu oraz zachowanie lub wzmaganie zdolności produkcyjnych siedlisk.

Grupa czynności

Plan zadań określonych przez UL w ramach zagospodarowania

na 10 lat 2014-2023 w ha

 

Zadania średniorocznie

w ha

 

Czyszczenia wczesne

1 298,84

129,88

Czyszczenia późne

1 242,47

124,25

Pielęgnacja gleby

1 658,92

165,98

Naturalnym odnowieniem lasu nazywa się zjawisko powstania młodego pokolenia drzew przez samosiew lub z odrośli, pod osłoną drzewostanu macierzystego lub w jego sąsiedztwie. W odnowieniu naturalnym czynnikiem zasadniczym jest właściwy dla organizmów żywych proces rozrodu gatunków.

Odnowienie naturalne lasu jest jednym z priorytetowych zadań w Lasach Państwowych.