Lista aktualności Lista aktualności

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo to skoordynowane i zaplanowane gospodarowanie zwierzyną oparte na zasadach ochrony zwierząt łownych, a także zasiedlanego przez nie środowiska. Jako sztuka polowania oparte jest na bogatej tradycji i długiej historii.      

Łowiectwo w polskim prawie zdefiniowane jest jako element ochrony środowiska przyrodniczego, rozumiane jako ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa. W obszarze ochrony zasobów bioróżnorodności łowiectwo jest nieodzownym instrumentem gospodarowania tymi zasobami.

Przemiany społeczne dzisiejszego świata wymuszają głębokie zmiany jakie muszą następować w łowiectwie. Środowiska, w których żyją dzikie zwierzęta muszą reagować na te zmiany, a myśliwi i leśnicy podejmują działania, od skuteczności których zależą losy wielu populacji.   

Nadleśnictwo zarządza Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny, w skład którego wchodzą 2 zróżnicowane leśne obwody: nr 1 i 241 o łącznej powierzchni 19 256,75 hektarów. Obwody te zaliczają się do VIII Łowieckiego Rejonu Hodowlanego. Na tym obszarze w stanie wolnym żyje wiele gatunków zwierząt, którymi w racjonalny sposób gospodarują służby łowieckie poprzez tworzenie dogodnych warunków bytowania, dokarmianie czy regulację liczebności. Na poletka łowieckie wysiewa się co roku różne gatunki zbóż i roślin pastewnych, sadzone są drzewa biocenotyczne, pielęgnuje się łąki śródleśne, stanowiące bazę pokarmową dla zwierzyny. Gatunki występujące w naszych lasach: jelenie, sarny, dziki. Mniej liczniej na terenie Nadleśnictwa Dębno występuje zwierzyna drobna reprezentowana przez takie gatunki jak: drapieżniki: lisy, jenoty, borsuki, kuny, norka amerykańska, szop pracz, ptactwo: kaczki, gołębie grzywacze.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości polowania w OHZ Nadleśnictwa Głusko. W celu zapoznania się z ofertą sprzedaży polowań prosimy o kontakt e-mail.

Polując w naszych lasach spotkasz liczną zwierzynę, a gdy wsłuchasz się w odgłosy kniei być może usłyszysz zanikłą już pieśń głuszca. Lasy te tworzą zróżnicowane drzewostany stanowiące doskonałe środowisko dla przebywania zwierzyny. Rozsiane liczne polany i łąki w jesieni niosą się echem ryczących jeleni, a na wiosnę słychać klangor powracających żurawi.