Lista aktualności Lista aktualności

Położenie Nadleśnictwa

Położenie lasów Nadleśnictwa Głusko w Puszczy Drawskiej i w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego, rzeki Korytnica, Drawa i Mierzęcka Struga oraz liczne jeziora powodują, że pod względem atrakcyjności turystycznej tereny te ocenić można bardzo wysoko.

Grunty nadleśnictwa położone są w województwie lubuskim i zachodniopomorskim w następujących powiatach, miastach i gminach:

Województwo lubuskie:

-powiat strzelecko-drezdenecki, gmina Dobiegnie, m.Dobiegniew-( obręby ewidencyjne: Chrapów, Derkacze, Łęczyc, Głusko, Grąsy, Lipinka, Mierzęcin, Osiek, Radachowo, Radęcin, Słowin, Stare Osieczno, Wołogoszcz)

Województwo zachodniopomorskie:

-powiat choszczeński, gmina Drawno-(obręb ewidencyjny Jaźwiny, Nowa Korytnica.)

- powiat wałecki, gmina Tuczno (obręb ewidencyjny Nowa Studnica) i Człopa (obręb ewidencyjny Jelenie)

Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Głusku w pododdziale 314 b

Nadleśnictwo Głusko działa na terenie Puszczy Drawskiej i jest państwowym gospodarstwem leśnym dwuobrębowym.

Jego powierzchnia ogólna i tworzących go obrębów wynosi:13719,65 ha

Obręb Głusko-6637,95ha
 
Obręb Wołogoszcz- 7081,70 ha
 

Nadleśnictwo sąsiaduje z Drawieńskim Parkiem Narodowym, N-ctwem Tuczno, Kalisz Pomorski, Krzyż(RDLP Piła) oraz z N-ctwem Bierzwnik, Smolarz, Strzelce Krajeńskie (RDLP Szczecin)

Charakterystyka przyrodniczo-leśna

Regionalizacja przyrodniczo – leśna.

            Według „Regionalizacji przyrodniczo - leśnej Polski na podstawach ekologiczno - fizjograficznych" (Trampler i wsp., 1990) Nadleśnictwo Głusko położone jest :

            Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej (III),

                        Dzielnicy Pojezierza Wałecko – Myśliborskiego (I.3),

Położenie Nadleśnictwa Głusko zgodnie z regionalizacją geobotaniczną (J.M. Matuszkiewicz 1993)która jest odpowiednia do rozpatrywania zróżnicowania zespołów roślinnych przedstawia się następująco:

                        Obszar: Europejskie lasy liściaste i mieszane.

                          Prowincja: Środkowoeuropejska.

                             Podprowincja: Południowobałtycka. 

                                Dział: Pomorski.

                                    Kraina: Sandrowych Przedpoli Pojezierzy Środkowopomorskich

     Podkraina: Gorzowska

       Okręg: Gorzowski
          Podokręg: Dobiegniewski

Dział Pomorski odznacza się najcieplejszymi i dość krótkimi zimami, chłodnymi wiosnami, najchłodniejszymi i najkrótszymi latami, dość ciepłymi jesieniami. Roślinność potencjalną w zasięgu Nadleśnictwa przedstawia w dalszej części Programu (dział C.4) Mapa Przeglądowa Potencjalnej Roślinności Naturalnej Polski.

 Regionalizacja fizyczno – geograficzna.

Według „Geografii fizycznej Polski (Kondracki 1988) Nadleśnictwo Głusko położone jest w:

            Podobszarze Pozaalpejskiej Europy Zachodniej,

                        Prowincji Niżu Środkowo - Europejskiego,

                                 Podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego

                                   Makroregionie Pojezierza Południowo - Pomorskiego,

                                          Mezoregionie Równiny Drawskiej.

Równina Drawska to obszar ciągnący się wzdłuż doliny Drawy na wschód od Pojezierza Choszczeńskiego i Dobiegniewskiego. Na północy mezoregion sięga po jezioro Lubie przez które przepływa Drawa. Obejmuje obszar całego Nadleśnictwa.