Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

 

 

Plan urządzania lasu obowiązuje wg stanu na 01.01.2004 r. do 31.12.2013 r.

Hodowla lasu

Nasiennictwo i selekcja

Gospodarczy Drzewostan Nasienny(GDN)-drzewostan o najlepszych cechach genotypowych w wieku dojrzałości do obfitego urodzaju nasion, przeznaczony do zbierania nasion na potrzeby odnowienia lasu i zalesień oraz odnowienia naturalnego przed wyrębem. Zbiór nasion u gatunków iglastych głownie z drzew ściętych, u gatunków liściastych głownie z ziemi lub dzrew stojących do wieku rębności. Wyboru GDN dokonuje komisja powołana przez dyrektora RDLP. Ewidencję GDN prowadzą nadleśnictwa i RDLP według jednolitego wzoru. Miarę usuwania GDN wybiera się nowe o podobnych cechach i funkcjach.

GDN -pow. ogółem-466,80 ha

So-317,89 ha

Brz-15,32 ha

Bk-84,95 ha

Db.s-17,58 ha

Db.b-25,97 ha

Ol-5,09 ha

Wyłączony Drzewostan Nasienny(WDN)-drzewostan dojrzały, dobrze ukształtowany, o najlepszych cechach genotypowych, zdolny do obfitego obradzania nasion, wybrany spośród gospodarczych drzewostanów nasiennych przez Krajową Komisję do spraw uznawania drzewostanów nasiennych, powołaną przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych, wyłączony od wyrębu i przeznaczony do pełnienia funkcji nasiennych. Wyłączony drzewostan nasienny jest ujęty w Krajowym Rejestrze WDN prowadzonym przez DGLP i IBL. Wniosek o uznanie drzewostanu za WDN zgłasza nadleśniczy, weryfikuje dyrektor RDLP i zgłasza do IBL i DGLP.

WDN- pow. ogółem 44,78 ha

So-15,15 ha

Db.b-14,90 ha

Brz-7,69 ha

Bk-7,04 ha

Drzewostan Zachowawczy (DZ)-drzewostan wytypowany do zachowania puli genetycznej ze względu na jej określone cechy. Ewidencję DZ prowadzi nadleśnictwo, RDLP i DGLP.

DZ-pow.ogółem-2,68 ha

So-2,68 ha

Drzewo Doborowe(DD)- drzewo o najlepszych cechach genotypowych, tj zdrowotność, jakość pnia, pokrój korony, wyróżniające się w drzewostanie większymi wymiarami pierśnicy i wysokości, uznawane przez Komisję Krajową na wniosek nadleśnictwa, akceptowany przez RDLP.DD są przeznaczone do zbioru nasion w celu zakładnia plantacyjnych upraw nasiennych i do pozyskania zrzezów do produkcji szczepów na plantacje nasienne oraz do zakładania pochodnych powierzchni rodowych. DD wraz z otulina wyłącza się od wyrębu. DD numeruje się i wpisuje do prowadzonego przez DGLP i IBL „Krajowego Rejestru drzew Doborowych". Ewidencję tych drzew prowadzi również nadleśnictwo i RDLP. Zmiany w krajowym rejestrze drzew doborowych(wyłączenie lub skreślenie),wprowadza się na podstawie zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych, ogłaszanego w biuletynie Informacyjnym.

DD- ogółem 31 szt

Brz-12 szt

Db.b-7 szt

So-12 szt

 

Źródła Nasion- pow. ogółem 41,71 ha-10 szt obiektów

Gb-28,91 ha-4 szt obiekty

Lp-5,90 ha-3 szt obiekty

Js-5,97 ha-2 szt obiekty

 

Zespół plantacji nasiennych 56,91 ha

 

Plantacyjna Uprawa Nasienna(PUN)-potomstwo generatywne(z nasion),pochodzące z wolnego zapylania drzew doborowych.

PUN So-10,74 ha

PUN So tucholska-4,87 ha

PUN Dg-7,34 ha

 

Plantacja Nasienna(PN)-potomstwo wegetatywne(ze szczepów)co najmniej 40 drzew doborowych dla sosny i świerka i co najmniej 30 drzew doborowych pozostałych gatunków, rozmieszczone w sposób systemowy, zapewniający maksymalne możliwości krzyżowania się drzew. Sposób rozmieszczenia szczepów na plantacji ustala IBL(z powierzenia DGLP),który akceptuje również lokalizację plantacji. Rejestr PN prowadzi DGLP i IBL.

PN Md-16,04 ha

PN Brz-3,98 ha

PN So-11,23 ha

PN Lp-2,71 ha

 

Uprawa pochodna(UP)-uprawa z nasion pochodzących z WDN,PN i PUN, zakładana stopniowo  głównie w dużych blokach o powierzchni 1-2 oddziałów. Rejestr UP prowadzi nadleśnictwo i RDLP. Dopuszczalne jest również zakładanie rozproszonych upraw pochodnych, na łączonych powierzchniach ok.10 ha

 

Bloki UP pow. ogółem-444,34 ha

 

-blok nr 1-47,06 ha-dla PUN So 20 i,h

-blok nr 2-42,78 ha-dla WDN So 70 f,g

-blok nr 3-70,41 ha-dla WDN So DPN

-blok nr 4-52,10 ha-dla WDN So 70 f,g

-blok nr 5-116,69 ha-dla WDN So f,g

-blok nr 6-43,09 ha-dla PUN So 20 i,h

-blok nr 7-20,76 ha-dla WDN Db.b 32 a

-blok nr 8-33,41 ha-dla DZ So 223 f

-blok nr 9-18,04 ha-dla WDN Brz.br 2x,s

 

Odnowienia i zalesienia

Odnowienie lasu oznacza zakładanie lub powstawanie nowych drzewostanów, mających zająć miejsce dotychczasowych, ustępujących bądź to w toku użytkowania przy zastosowaniu określonych rębni, bądź też zniszczonych przez klęski elementarne, pożary lub śniegi, żer owadów, masowe występowanie grzybów pasożytniczych, lawiny itp. Odnowienie dotyczy gruntów objętych produkcją leśną, lub przejściowo pozbawionych drzewostanu, na których tok produkcji uległ stosunkowo krótkiej przerwie. Podstawę ukierunkowania zamierzeń dotyczących odnowień i zalesień stanowią gospodarcze typy drzewostanów, w części określającej skład gatunkowy upraw i pożądaną postać drzewostanu dojrzałego. Rozmiar oraz lokalizację zadań odnowieniowych i zalesieniowych ustala się na podstawie bieżącego prowadzonego bilansu powierzchni nieodnowionej i przeznaczonej do zalesienia.

 Zadania średniorocznie

Zręby zupełne-59,39 ha

Grunty porolne-4,40 ha

Po rębniach złożonych-44,27 ha

Dolesienia luk-0,34 ha

Wprowadzanie II piętra-27,46 ha

 

Pielęgnowanie lasu

Pielęgnowanie lasu polega na harmonijnym godzeniu procesów naturalnych z potrzebami wielofunkcyjnymi gospodarki leśnej. Obejmuje całość czynności gospodarczych związanych z pielęgnowaniem drzewostanu i siedliska, dla utrzymania lub poprawy stabilności mechanicznej drzewostanu i sprawności siedliska, uzyskania wysokiej produkcji surowca drzewnego możliwie najlepszej jakości przy zachowaniu naturalnej różnorodności biologicznej lasu i jego poza produkcyjnych funkcji. Celem cięć pielęgnacyjnych jest osiągnięcie jakościowo lepszej produkcji drzewna, zwiększenia odporności drzewostanu na działanie czynników biotycznych, abiotycznych i antropogennych, regulowanie składu gatunkowego i form zmieszania gatunków, regulowanie zwarcia i kształtownie klimatu wewnątrz lasu oraz zachowanie lub wzmaganie zdolności produkcyjnych siedlisk.

 

Zadania średniorocznie

Czyszczenia wczesne-99,37 ha

Czyszczenia późne-123,50 ha

Pielęgnacja gleby-121,09 ha

Wprowadzanie podszytów-6,62 ha

 

Odnowienia naturalne

Naturalnym odnowieniem lasu nazywa się zjawisko powstania młodego pokolenia drzew przez samosiew lub z odrośli, pod osłoną drzewostanu macierzystego lub w jego sąsiedztwie. W odnowieniu naturalnym czynnikiem zasadniczym jest właściwy dla organizmów żywych proces rozrodu gatunków.