Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Głusko prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie

(tekst jednolity DZ. U. 2018 poz. 2033)

 

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

 

Celem łowiectwa jest:

1) ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;

2) ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;

3) uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;

4) spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

 

W zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa zlokalizowanych jest 6 obwodów łowieckich – cztery obwody dzierżawione przez Koła Łowieckie:

-          część obwodu nr 248 - obwód dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Puszcza" Szczecin – administrowany przez Nadleśnictwo Bierzwnik;

-          część obwodu nr 233 - obwód dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Ponowa Piła-Kalina" – administrowany przez Nadleśnictwo Tuczno;

-          część obwodu nr 2 – obwód dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Ryś" Dobiegniew – administrowany przez Nadleśnictwo Smolarz;

-          część obwodu nr 206 - obwód dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Wieniec Mirosławiec" – administrowany przez Nadleśnictwo Tuczno;

oraz dwa obwody wchodzące w skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny (OHZ):

-          obwód nr 241 – OHZ LP N-ctwo Głusko;

-          obwód nr 1 – OHZ LP N-ctwo Głusko;

 

Autor:  Maria Sowa-Skibińska.  2018