Wydawca treści Wydawca treści

Obszar chronionego krajobrazu - istniejący.

Obszar chronionego krajobrazu (OCHK) obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów. Zagospodarowanie tych terenów powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych. Działalność gospodarcza na tych terenach podlega niewielkim ograniczeniom, polegającym głównie na:

-          zakazie lokowania obiektów uciążliwych dla środowiska,

-          zakazie stosowania niszczących form użytkowania przyrody,

-          unikaniu intensyfikacji obecnych form użytkowania (np. melioracje, nawożenie, introdukowanie  gatunków  zwierząt) prowadzących do zubożenia składu gat.,

-          zakazie przekształceniu warunków siedliskowych.

Obszar Chronionego Krajobrazu „E – Korytnica rzeka"

Obszar o powierzchni 3550 ha. Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym obszaru jest Uchwała Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 66, poz. 1804).

Cel ochrony, opis powierzchni:

Ochrona krajobrazu śródleśnej rzeki oraz fragmentów Puszczy Drawskiej.

Bardzo malownicza dolina rzeki płynącej wśród wiekowych drzewostanów. Lasy są biotopami bielika i puchacza, rzeka – pstrąga. Zimą licznie spotyka się na tym terenie łabędzie krzykliwe. W wytopiskowych zagłębieniach wśród lasów zachowało się kilka cennych torfowisk mszarnych.

Zestawienie powierzchni Obszaru Chronionego Krajobrazu –„E – Korytnica rzeka"

OChK – E – Korytnica rzeka

Pow. obszaru [ha]

Pow. w zasięgu terytorialnym [ha]

Pow.
N-ctwa [ha]

Pow.

leśna [ha]

Pow. nieleśna [ha]

Nadleśnictwo Głusko

3550

2686,57

2553,40

2464,37

89,03

 

 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu „1-Puszcza Drawska"

 

Obszar o powierzchni 42 157,80 ha. Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym obszaru jest Uchwała Nr XXXIII/352/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 24 grudnia 2012 r., poz. 2867).

 

 Zestawienie powierzchni Obszaru Chronionego Krajobrazu –„1"- Puszcza Drawska.

OChK - 1 – Puszcza Drawska

Pow. obszaru [ha]

Pow. w zasięgu terytorialnym [ha]

Pow.
N-ctwa [ha]

Pow.

leśna [ha]

Pow. nieleśna [ha]

Nadleśnictwo Głusko

42157,80

9995,75

6803,59

6480,83

322,76

 

 

 Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie wartości przyrodniczo-rekreacyjno-historycznych malowniczego kompleksu leśnego Puszczy Drawskiej. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Głusko krajobraz urozmaicą lasy Puszczy Drawskiej, dolina rzeki  Drawy, liczne jeziora i torfowiska. Do najciekawszych obiektów przyrodniczych na terenie OChK należą rezerwaty „Torfowisko Osowiec" i  „Flisowe Źródliska", użytki ekologiczne, liczne źródliska,  występujące chronione i rzadkie gatunki roślin (m.in. storczyki, rosiczki, bażyna czarna) i zwierząt (m.in. derkacz, bielik, rybołów). Do cenniejszych obiektów kulturowych należą średniowieczne osady, kamienne kościoły oraz liczne stanowiska archeologiczne.

 

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza Nad Drawą"

Obszar o powierzchni ogólnej 62200 ha, w tym na terenie woj. zachodniopomorskiego
33280 ha. Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym obszaru jest Uchwała
Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r.
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 66, poz. 1804).

Cel ochrony, opis powierzchni:

Obszar obejmuje południowo-wschodnią część wielkiego kompleksu leśnego, w celu ochrony zróżnicowanego, mozaikowego, bogatego przyrodniczo krajobrazu.

Południowa i zachodnia część obszaru należy do zlewni rzeki Drawy, będąc odwadniana przez jej dopływy: Płociczną, Rudnicę, Cieszynkę i Szczyczną. Leżą tu bardzo malownicze jeziora: Liptowskie i Tuczno na linii Rudnicy; Młyśnkie, Kamień, Załom i Dypa na linii Cieszynki oraz największy z akwenów obszaru – jezioro Szczuczarz, przez które przepływa Szczyczna. Do znamiennych akcentów w dolinie Rudnicy i Cieszynki należą bijące spod ziemi źródła zasilające te rzeki.

Zestawienie powierzchni Obszaru Chronionego Krajobrazu –„Puszcza Nad Drawą"

OChK – Puszcza Nad Drawą

pow. obszaru [ha]

pow. w zasięgu terytorialnym [ha]

pow.
N-ctwa [ha]

Pow.

leśna [ha]

Pow. nieleśna [ha]

Nadleśnictwo Głusko

62200

1731,06

1342,65

1338,83

3,82