Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

 

Nadleśniczy

Kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, ponosi za nie odpowiedzialność, a także reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz.
Podlegają mu bezpośrednio:

Zastępca Nadleśniczego
Inżynier Nadzoru
Główny Księgowy
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
Administrator systemu Informatycznego

Zastępca Nadleśniczego
 
Odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w Nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych, nadzoruje działania technologiczne, przeprowadza kalkulacje cenowo-usługowe oraz realizację harmonogramów kolejności robót i dostaw. Akceptuje i zatwierdza do wypłaty dokumenty techniczno-finansowe i sprawozdawcze dotyczące w/w zakresu.
Podlegają mu bezpośrednio:
Pracownicy Działu Gospodarki Leśnej
Leśniczowie
 
Inżynier Nadzoru

Sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w Nadleśnictwie, w tym wydaje zalecenia w trybie ustalonym przez Nadleśniczego.
 
Główny Księgowy

Wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych Nadleśnictwa w oparciu o regulamin kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów.
Główny księgowy kieruje Działem Finansowo - Księgowym.
 
Dział Gospodarki Leśnej
Do zadań Działu Gospodarki Leśnej należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją, sprawozdawczością i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony p.pożarowej, BHP, transportu, łowiectwa, innych działów zagospodarowania lasu, kontroli sporządzania szacunków brakarskich, użytkowania lasu oraz handlu drewnem i użytków ubocznych. Dział ten prowadzi również sprawy związane z urządzaniem lasu, ze stanem posiadania, ewidencją gruntów i map, udostępnianiem lasu oraz z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - w zakresie powierzonym przez starostwa powiatowe.
 
Dział Finansowo - Księgowy
Do zadań Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności prowadzenie ewidencji syntetyczno - analitycznej dla całego nadleśnictwa i formalno - rachunkowej kontroli dokumentów, sporządzanie planów finansowych, analiz i sprawozdawczości, rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej oraz terminowe egzekwowanie wszelkich należności i regulowanie zobowiązań.
 
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Zadaniem Działu Administracyjno - Gospodarczego jest prowadzenie całokształtu spraw związanych z pełną obsługą administracyjną Nadleśnictwa.
 
Posterunek Straży Leśnej
Posterunek Straży Leśnej podlega bezpośrednio Nadleśniczemu.
 
Leśnictwa
Leśnictwem bezpośrednio kieruje Leśniczy.
Do zadań leśniczego należy całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie, za którą ponosi pełną odpowiedzialność.
Wykonuje również zadania związane z ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem, korzystając z uprawnień określonych w ustawie o lasach. Leśniczy odpowiada materialnie za powierzone mienie.
 
 
W załączniku znajduje się zarządenie dotyczący rozpatrywania skarg i zarzaleń.