Wydawca treści Wydawca treści

PROJEKT RETENCJA NIZINNA

"Nadleśnictwo bierze udział w projekcie „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”. Poza tym w ramach działania 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wybudowano drogę leśną będącą dojazdem p.poż. nr 5"

Nadleśnictwo bierze udział w projekcie „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". Projekt jest realizowany w ramach III  osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko". Projekt obejmuje ekosystemy nizinne całego kraju. Uczestniczy w nim 178 nadleśnictw . Całkowita wartość brutto projektu wynosi ponad 196 mln zł.

Celem projektujest retencja wód powierzchniowo-gruntowych na obszarach administrowanych przez Lasy Państwowe, w obrębie zlewni cieków, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego.

Na terenie nadleśnictwa w ramach projektu wybudowano 6 obiektów tj: 3 zastawki,                            2 przepusty i obszar wodno-błotny o powierzchni 1,036 ha.

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.

 

 

W ramach działania 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych"  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wybudowano drogę leśną będącą dojazdem p.poż. nr 5  na terenie w  leśnictw Jaźwiny i Korytnica.

 

Operacja ma na celu wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów.

 

Całkowity koszt operacji: 3 014 533,68 zł

Udział środków UE: 2 411 188,42 zł (80%)

Wkład beneficjenta:  603 345,26 zł (20%)