Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody

Rezerwatem przyrody jest obszar obejmujący zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych.

Rezerwat torfowiskowy „Torfowisko Osowiec"

Rok utworzenia: 2003

Powierzchnia: 18,2496 ha

Leśnictwo: Czarnolesie

Rezerwat uznany Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego nr 16 z dnia 22 października 2003r. (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego nr 85 z dnia 31 października 2003r. poz. 1235).

 

Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie pojeziernego torfowiska węglanowego z roślinnością mechowiskową oraz z szuwarem kłoci wiechowatej, wraz z  charakterystycznymi, rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin naczyniowych i mszaków.

 

W rezerwacie zidentyfikowano następujące "siedliska przyrodnicze znaczenia europejskiego" (siedliska z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej UE):

§  siedlisko 7210 (torfowiska nakredowe) – reprezentowane przez zbiorowiska z Cladium mariscus

§  siedlisko 7230 (mechowiska) – reprezentowane przez roślinność mechowiskową, np. Caricetum diandrae

§  siedlisko 7140 (torfowiska przejściowe) – reprezentowane przez zbiorowiska mszarne

§  siedlisko 6510

Na terenie  rezerwatu przyrody „Torfowisko Osowiec" występują gatunki roślin objęte ochroną: turzyca bagienna, kłoć wiechowata, rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, grzybienie północne, bagnica torfowa, pływacz zaniedbany, pływacz pośredni, pływacz drobny, pływacz zwyczajny, nasięźrzał pospolity, bobrek trójlistkowy, grzybienie białe, grążel żółty, kalina koralowa, torfowce. Rezerwat stanowi również ostoję wielu gatunków ptaków, w tym żurawi, błotniaka stawowego, kaczek krzyżówek. W południowo-zachodniej części znajduje się żeremie zamieszkane od wielu lat przez rodzinę bobrów.

 

 

Rezerwat leśny „Flisowe Źródliska"

Rok utworzenia: 2011

Powierzchnia: 9,73 ha

Leśnictwo: Wołogoszcz

Rezerwat uznany Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim nr 17/2011 z dnia 10 maja 2011r. (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego nr 61 z dnia 1 czerwca 2011r. poz. 1184).

 

Celem uznania za rezerwat przyrody jest zachowanie kompleksu źródliskowego wraz z otaczającym lasem oraz  z charakterystycznymi, rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt.

 

W rezerwacie zidentyfikowano następujące "siedliska przyrodnicze znaczenia europejskiego" (siedliska z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej UE):

 

§  Siedlisko 7220  - Petryfikujące źródła z utworami tufowymi (Cratoneurion) – reprezentowane przez roślinność źródliskową. Zaliczono tu niewielkie, rozfragmentowane części kopuły źródliskowej oraz nisze erozyjne.

§  Siedlisko 91E0 – Niżowy łęg jesionowo – olszowy (FraxinoAlnetum w Mat. 1952). Należy tu zaliczyć główny kompleks lasów rezerwatu „Wołogoskie Źródliska".

§  Siedlisko 9170 – Grąd zachodnioeuropejski (Galio sylvaticiCarpinetum Oberd. 1957). Zaliczono tu niewielkie, fragmenty, położone głównie w centralnej części i na obrzeżach rezerwatu.

 

Na terenie  rezerwatu przyrody „Flisowe Źródliska" występują gatunki roślin objęte ochroną: kruszczyk szerokolistny, tujowiec tamaryszkowaty, widłoząb miotłowy.Rezerwat stanowi również ostoję wielu gatunków zwierząt – płazów, gadów ptaków i ssaków.