Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA NA TEMAT PLANOWANYCH PRAC LEŚNYCH

INFORMACJA

NA TEMAT PLANOWANYCH PRAC LEŚNYCH

przy ul. Gorzowskiej oraz ul. Partyzanckiej w Dobiegniewie

 

Fot.1. Lokalizacja planowanych prac

 

Las, jak każdy żywy organizm, ma swój początek, wiek dojrzały i kres. Gdy drzewa osiągną wiek dojrzałości, muszą być wycięte na pożytek nas wszystkich, aby mogło je zastąpić młode zdrowe pokolenie.

Zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej, prowadząc swoją działalność, Nadleśnictwo realizuje „plan urządzenia lasu" czyli szczegółowe wytyczne do wykonania dla każdego fragmentu lasu. Jest on tworzony przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne i po zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska stanowi podstawę do prowadzania zabiegów gospodarczych w lesie. Wszystkie czynności wykonywane przez leśników (cięcia odnowieniowe, sadzenie, pielęgnacja, itp.) są realizacją konkretnych zapisów w opracowywanym co 10 lat planie urządzenia lasu dla danego Nadleśnictwa.

Gospodarowanie w lasach sąsiadujących z posesjami prywatnymi nie jest łatwe, w szczególności gdy są one urozmaiceniem krajobrazu oraz gdy pełnią funkcje rekreacyjne. Ze względu na bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców i użytkowników ruchu drogowego nie można pozwolić na pozostawienie tych drzewostanów do naturalnej śmierci bez ingerencji człowieka. Znajdują się tam bowiem drzewa obumarłe i chore, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia oraz mienia. Las przy ulicy Gorzowskiej w Dobiegniewie przylega do drogi wojewódzkiej, a uschnięte drzewa  przy ulicy Partyzanckiej stanowią realne zagrożenie, szczególnie podczas gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Fot.2. Niektóre z drzew obumarłych przy ul. Partyzanckiej

          Zadaniem i powinnością leśnika jest systematyczne pielęgnowanie i taka przebudowa lasu, która pozwoli na unikanie zagrożeń. W tym przypadku przebudowę lasu, przy ulicy Gorzowskiej, z lasu sosnowego na las mieszany (dębowo-sosnowy) rozpoczęliśmy już 30 lat temu. Wprowadzone tam zostały gatunki liściaste – takie jak dęby, buki, lipy. Obecnie wysokość nowego pokolenia wynosi około 12 metrów i potrzebuje ono coraz więcej światła do dalszego wzrostu. Przyszedł więc czas na ostatni etap przebudowy, gdyż drzewa pozostałe na gruncie przekroczyły wiek drzewostanu dojrzałego (mają już aż 139 lat), co można zaobserwować, w postaci naturalnego obumierania drzew (w 2018 roku usunięto z tego miejsca już 120 drzew niebezpiecznych). Jednak wszystkie dorosłe drzewa nie zostaną wycięte. Dla urozmaicenia krajobrazu pozostawione zostaną młodsze, zdrowe, odporne na wiatr egzemplarze.

Druga powierzchnia to drzewostan w którym niezbędne są do przeprowadzenia cięcia sanitarne ze względu na pogarszający się stan sanitarny oraz związane z tym faktem zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w pobliżu. Jest to las sosnowy
w wieku 108 lat, gdzie dominującym gatunkiem jest sosna z niewielkim udziałem dębu, akacji oraz jawora. Powierzchnia składa się z dwóch części co przedstawiają poniższe rysunki.  

          Prace planujemy wykonać w 2020 roku, po to by wiosną 2021 roku posadzić nowe sadzonki drzew (wykonać tzw. odnowienie lasu).

Fot.3. Plan sytuacyjny fragmentu lasu przy ulicy gorzowskiej
zaplanowanego do działań gospodarczych na 2020 rok.

Fot.4. Plan sytuacyjny fragmentu lasu zaplanowanego do działań gospodarczych
przy ulicy partyzanckiej na 2020 rok.

Fot.5. Plan sytuacyjny fragmentu lasu zaplanowanego do działań gospodarczych
przy ulicy partyzanckiej na 2020 rok.

Nadleśnictwo Głusko pragnie zapewnić, że wszelkie działania mają na celu zachowanie trwałości lasu i będą realizowane w oparciu o fachową wiedzę leśną oraz wieloletnie doświadczenie wykwalifikowanej kadry.

W razie pytań i wątpliwości związanych z opisanymi działaniami proszę kontaktować się z Zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa Głusko, Grzegorzem Mastalerzem, tel. 539 966 572.