Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) „Lasy Puszczy nad Drawą"PLB 320016 – obejmuje 100% powierzchni nadleśnictwa, zatwierdzony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007r. (Dz. U. Nr 179 z dnia 28 września 2007r. poz. 1275);

Obszar, należący do największych obszarów Natura 2000 w kraju, obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego porastającego równinę sandrową nad środkową i dolną Drawą, a także przyległe obszary pofałdowanych równin morenowych. Dolina Drawy jest główną osią hydrograficzną obszaru. Najcenniejsza pod względem przyrodniczym jest jego centralna część, położona w widłach Drawy i jej dopływu Płocicznej. Obie rzeki mają bystry prąd i kręte koryta, i płyną głęboko wciętymi dolinami o stromych skarpach. W obrębie obszaru znajdują się liczne jeziora, z których największe to: Osiek (600 ha), Ostrowieckie (370 ha) i Bierzwnik (203 ha). Liczne są także oczka wodne oraz położone w zagłębieniach terenu niewielkie torfowiska. W lasach Puszczy nad Drawą dominują bory sosnowe, znaczne powierzchnie zajmują także buczyny o charakterze naturalnym, z partiami starodrzewu. W dolinach rzecznych występują niewielkie fragmenty łęgów, a na obrzeżach mis jeziornych – olsy. W północno-zachodniej części obszaru, w okolicach Dobiegniewa, Recza i Drawna, znajdują się większe tereny bezleśne, zajęte głównie przez pola uprawne oraz łąki i pastwiska. W obrębie obszaru znajduje się w całości Drawieński Park Narodowy (11 341,97 ha) wraz z otuliną (40 896 ha) oraz fragmenty kilku obszarów chronionego krajobrazu: „Puszcza nad Drawą" „Dominikowo-Niemeńsko", „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy", „Choszczno-Drawsko", „Rzeka Korytnica", „Bierzwnik" i „Dolina Warty i Dolnej Noteci". W granicach obszaru zawierają się 3 siedliskowe obszary Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 (74 416,3 ha), Lasy Bierzwnickie PLH320044 (8792,3 ha) i Strzaliny koło Tuczna PLH 320021 (17,3 ha), fragmenty obszarów Dolina Iny koło Recza PLH320004 i Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023 oraz 10 rezerwatów przyrody: „Leśne źródła" (20,85 ha), „Mszary Tuczyńskie" (6,10 ha), „Stary Załom" (5,62 ha), „Torfowisko Konotop" (51,97 ha), „Torfowisko Osowiec" (18,25 ha), „Grądowe zbocze" (21,77 ha), „Łasko" (16,95 ha), „Wyspa na jeziorze Bierzwnik" (1,13 ha), „Źródlisko Skrzypowe" (1,05 ha) i „Jezioro Łubówko"

 

Specjalny Obszar Ochrony (SOO) „Uroczyska Puszczy Drawskiej"PLH 320046 – obejmuje 85,2%powierzchni nadleśnictwa. Obecny statut: „obszar mający znaczenie dla Wspólnoty"

Obszar obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego na równinie sandrowej, położonej w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują drzewostany sosnowe, jednak duży jest udział buczyn i dąbrów; niektóre ich płaty mają charakter zbliżony do naturalnego. W miejscach, gdzie teren jest pofałdowany, wzgórza osiągają wysokość do 121 m. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. Znajdują się tu liczne jeziora (największym z nich jest J. Ostrowieckie - 370 ha). W rzeźbie terenu odznaczają się meandry obu rzek, obramowane wysokimi skarpami. Charakterystyczną cechą tych rzek jest bystry prąd wywołany silnym spadkiem terenu. Ich koryta i doliny zachowały charakter zbliżony do naturalnego. Jeziora są zróżnicowane pod względem trofizmu wód, od dystroficznych przez mezotroficzne, aż do eutroficznych. Na terenie ostoi rozproszone są liczne, małopowierzchniowe, ale bardzo cenne torfowiska przejściowe i kilka dobrze zachowanych torfowisk alkalicznych.

Na obszarze dobrze zachowały się cenne siedliska przyrodnicze. W odniesieniu do żyznych i kwaśnych buczyn jest to jeden z ważniejszych obszarów w Polsce - uroczysko Radęcin w Drawieńskim Parku Narodowym i kwaśne buczyny na zboczach doliny Drawy są jednymi z nielicznych w Polsce fragmentami buczyn o zachowanej naturalnej dynamice. Występują tu bogate populacje wielu rzadkich i zagrożonych gatunków, m.in. silne populacje: bobra, wydry oraz żółwia błotnego, a także fauna wodna z takimi zagrożonymi i rzadkimi gatunkami, jak np.: łosoś, minóg rzeczny, głowacz białopłetwy czy pstrąg potokowy. Jest to ostoja ważna dla nocka dużego. Obszar jest bardzo ważny dla zachowania zasobów torfowisk przejściowych i alkalicznych, a także jezior różnych typów. Jest to także obszar licznego występowania i bardzo dobrego zachowania rzek włosienicznikowych.