Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Ustawa o lasach.

Najważniejszym aktem prawnym dotyczącym prowadzenia gospodarki leśnej jest Ustawa o lasach z 28 września 1991 roku. Zawarte są w niej zamierzenia w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zobowiązania międzynarodowe Polski, zwłaszcza dotyczące zasad ochrony lasu (konferencje ministerialne poświęcone ochronie lasów w Europie: Strasburg 1990 i Helsinki 1993). Zgodnie z ustawą w Polsce prowadzi się trwale zrównoważoną gospodarkę leśną z uwzględnieniem następujących celów:
- zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę,    warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą;
- ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych cennych przyrodniczo
   i krajobrazowo;
-      ochrony gleb;
-      ochrony wód;
-      produkcji na zasadzie racjonalnej gospodarki drewna oraz ubocznego użytkowania lasu.
W Nadleśnictwie Głusko poza ogólnie stosowaną ochroną środowiska przyrodniczego ustanowiono.:
1.      Gospodarstwo specjalne.
2.      Lasy ochronne.
 
1. Gospodarstwo specjalne.
Zgodnie z § 174 instrukcji urządzania lasu oraz ustaleniami I KTG do gospodarstwa tego zaliczono lasy, które pełnią funkcje pozaprodukcyjne, w większości są to drzewostany wyłączone z użytkowania zrębowego, a wykonywane zabiegi uzależnione są potrzebami przyrodniczymi. Do gospodarstwa specjalnego zaliczono:
-          lasy glebochronne;
-          strefy ochronne gniazd ptaków podlegających ochronie gatunkowej i stanowiska
       roślin objętych prawną ochroną;
-          lasy w strefie ochronnej ujęcia wody;
-          drzewostany zachowawcze;
-          wyłączone drzewostany nasienne;
-          plantacje nasienne;
-          otulina szkółki;
-          lasy cenne przyrodniczo, nie ujęte w innych kategoriach ochronności,
        potwierdzone w inwentaryzacji sporządzonej dla potrzeb programu ochrony
       przyrody
-          drzewostany na siedliskach bagiennych i mokrych – Bb, BMb, LMb, Ol 3;
-          lasy przeznaczone do masowego wypoczynku ludności – strefy A i B;
-          lasy stanowiące rezerwę drzewną;
-          oddziały bepośrednio przylegające do Drawieńskiego Parku Narodowego;
-          otuliny Wyłączonych Drzewostanów Nasiennych.   
Lasy zaliczone do gospodarstwa specjalnego zajmują łącznie w Nadleśnictwie Głusko 1419,66 ha, co stanowi 12,84 % powierzchni leśnej.    
          
2. Lasy ochronne.
Ze względu na pełnienie wielu funkcji pozaprodukcyjnych zgodnie z Ustawą o lasach, niektóre lasy Nadleśnictwa Głusko zaliczono do ochronnych. Gospodarka w nich podlega pewnym ograniczeniom lub nie prowadzi jej się jej tam wcale. Poniższa tabela przedstawia podział grup funkcji lasu (powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona).
       
   Grupy funkcji lasu Nadleśnictwa Głusko.
Lp
Kategoria
Głusko
Wołogoszcz
Nadleśnictwo
ha
%
ha
%
ha
%
I
Lasy ochronne
     
     
1
Lasy glebochronne
-
-
39,84
0,64
39,84
0,36
2
Lasy wodochrone
1078,78
22,18
2908,72
47,02
3987,50
36,09
3
Lasy wodochronne w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców
-
-
50,76
0,82
50,76
0,46
4
Lasy staowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej
-
-
128,27
2,07
128,27
1,16
5
Lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej wodochronne
-
-
92,04
1,49
92,04
0,83
6
Lasy stanowiące drzewostany nasienne
-
-
43,16
0,70
43,16
0,39
7
Lasy stanowiące drzewostany nasienne, wodochronne
-
-
15,15
0,24
15,15
0,14
8
Lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody,
wodochronne
-
-
2,68
0,04
2,68
0,02
Razem lasy ochronne
1078,78
22,18
3280,62
53,03
4359,40
39,45
II
Lasy wielofunkcyjne
3784,22
77,82
2906,09
46,97
6690,31
60,55
Ogółem
4863,00
100,00
6186,71
100,00
11049,71
100,00
 

Informacje na temat ochrony lasu dostępne są w Planie Ochrony Przyrody

PLAN OCHRONY PRZYRODY